بررسی شده 22%
استارتاپ های قبول شده 30%
رد شده 70%

پیگیری وضعیت ثبت استارتاپ در شتاب دهنده